Polityka prywatności i cookies

§1 Postanowienia ogólne

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu http://www.saunajakot.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez Firmę JAKOT Jacek Koterski, NIP: 778 017 04 76, REGON:004804623 zwana dalej "Firmą". Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych osobowych. Ponadto niniejsza Polityka określa ogólne zasady przetwarzania danych osobowych przez Firmę. Nadrzędnym celem Firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych na poziomie wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2 Definicje

Administrator - JAKOT Jacek Koterski ul. Dziewińska 58,60-178 Poznań, NIP: 778-017-04-76. Dane osobowe - wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. Polityka - niniejsza Polityka prywatności i cookies. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Serwis - portal internetowy zlokalizowany pod adresem http://www.saunajakot.ploraz na jego podstronach.

§3 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osób korzystających z Serwisu jest JAKOT Jacek Koterski ul. Dziewińska 58,60-178 Poznań, NIP: 778-017-04-76.

§4 Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonywania działań związanych z obsługą Serwisu, w szczególności: Na podstawie art. 6 ust. 1.f) RODO w celu: prowadzenia korespondencji - i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, również osób trzecich - i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§5 Zasady zbierania danych osobowych i informacji

Administrator za pośrednictwem Serwisu zbiera następujące dane osobowe: dane osoby kontaktującej się (imię i nazwisko, numer telefonu i adres email). Dane osobowe użytkowników będą: przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane; przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

§6 Podanie danych osobowych

Podanie Danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne, jednakże niezbęzne do komunikacji za pośrednictwem Serwisu.

§7 Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników Administratora. Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym świadczącym Administratorowi usługi, w szczególności usługi związane z obsługą informatyczną oraz hostingową. Poza okolicznościami wskazanymi w § 10, Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich

§8 Prawa Użytkownika

Każdemu użytkownikowi przysługuje: prawo dostępu do swoich danych – art. 15 RODO;
prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych – art. 16 RODO;
prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO;
prawo do przenoszenia – art. 20 RODO;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO;
w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody – prawo do cofnięcia zgody,
w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza prawa osoby fizycznej – wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§9 Profilowanie i pliki cookies

Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje pochodzące z plików cookies wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Działania jakie mogą zostać podjęte w ramach wykorzystywanych informacji o użytkowniku to: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne – są to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu do czasu opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej, potem zostają usunięte, stałe – są to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich samodzielnego wyłączenia. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. W każdej chwili użytkownik może zmienić preferencje odnośnie do ustawień plików cookies lub całkowicie je usunąć. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Informacje na temat plików cookies zawarte są w ustawieniach oprogramowania, czyli przeglądarek internetowych, m.in. Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Administrator zaleca przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

§10 Google Analytics

Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej firmy Google. Google Analytics jest systemem statystyk, dzięki któremu Administrator może uzyskać informacje na temat użytkownika odwiedzającego stronę Administratora. Przykładowe dane zbierane o użytkowniku i przetwarzane przez Google Analytics to informacje o tym, jak użytkownik odnalazł Serwis, region, w którym znajduje się użytkownik, z jakiego systemu i oprogramowania korzysta użytkownik. Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest tworzenie statystyk, dążenie do stałego ulepszania Serwisu i podniesienia komfortu jego użytkowania. Wygenerowane przez cookies informacje o aktywności użytkownika w Serwisie mogą być przesłane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. Z punktu widzenia Unii Europejskiej w USA nie istnieje „odpowiedni poziom ochrony” w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, który odpowiadałby standardom UE. Wymagany poziom ochrony może jednak zostać potwierdzony w poszczególnych firmach przez certyfikację zgodnie z tzw. Tarczą Prywatności („EU-U.S. Privacy Shield”). Google posiada odpowiedni certyfikat zgodności z Tarczą Prywatności. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie wytworzonych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny danych, jak również przetwarzanie tych danych przez Google korzystając z rozwiązania opisanego na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Aby dokonać zmian w ilości udostępnionych danych, użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki. Część informacji udostępnianych jest automatycznie, jednakże użytkownik może w każdej chwili zmienić zakres przesyłanych do informacji.

§11 Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Administrator będzie informować Użytkowników o każdej zmianie niniejszej Polityki przez stronę http://www.saunajakot.pl w zakładce Polityka prywatności. Niniejsza Polityka prywatnosci obowiązuje od dnia 18.05.2020r.